από 20.12.2018 τεκμηριωμένη επιστολή της Ενώσεως των Ελλήνων Ερευνητών προς τον Πρωθυπουργό