Αξιοποίηση Περιουσίας

Για την αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του ΑΠΘ, την ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας με τη συμμετοχή του ΑΠΘ, την αξιοποίηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ΑΠΘ και την παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως από το ΑΠΘ σε τρίτους, προτείνεται η ίδρυση ενός ΝΠΙΔ με τη μορφή ανωνύμου εταιρείας, στο πρότυπο του ΝΠΙΔ του άρθρου 58 του ν.4009/2011. Στη εταιρεία αυτή, η οποία θα απορροφήσει την υπάρχουσα εταιρεία αξιοποίησης που ιδρύθηκε με το Π.Δ. 349/1994,  μοναδικός μέτοχος θα είναι το ΑΠΘ.

Το εν λόγω ΝΠΙΔ θα λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων του ΑΠΘ, υπό τον έλεγχο του οποίου και θα τελεί. Ειδικότερα, η εποπτεία του θα μπορεί να ασκείται από την Σύγκλητο του ΑΠΘ, η οποία θα συγκροτεί και την Γενική του Συνέλευση. Θα διέπεται από τις διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών και δεν θα υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ούτε θα εφαρμόζονται σε αυτό οι διατάξεις που διέπουν τους οργανισμούς και επιχειρήσεις που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο.

Σκοπός του  θα είναι η αξιοποίηση και διαχείριση:

α)    Των προσόδων που προέρχονται από την αξιοποίηση της περιουσίας του ΑΠΘ.

β)    Των δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών.

γ)    Των πόρων και κονδυλίων από κάθε άλλη πηγή, με εξαίρεση αυτά που προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό και το εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

Το ΝΠΙΔ θα μπορεί να καλύπτει, εν όλω ή εν μέρει, τις πάγιες λειτουργικές δαπάνες του ΑΠΘ, πλην της μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού, από πόρους δικούς του.

Επίσης θα μπορεί να περιλαμβάνει:

  • τη διαχείριση και λειτουργία του Παιδικού Κέντρου του ΑΠΘ και κάθε άλλης εγκατάστασης για την εκπαίδευση ή/και τη δημιουργική απασχόληση των ανήλικων παιδιών του εν γένει προσωπικού και των φοιτητών του ΑΠΘ.
  • τη διαχείριση κι λειτουργία του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου και των Πανεπιστημιακών Κατασκηνώσεων του Α.Π.Θ στην Καλάνδρα Χαλκιδικής.

Η πρόταση αυτή αποτελεί το απαραίτητο εργαλείο για την υλοποίηση του αυτοδιοίκητου του Πανεπιστημίου σε οικονομικό επίπεδο. Δεν μπορεί το Πανεπιστήμιο να εξαρτάται ες αεί από τον κρατικό προϋπολογισμό για να αναπτυχθεί. Διαθέτει αναξιοποίητη περιουσία και ανθρώπινους πόρους, που μπορεί να αξιοποιήσει για να αυτοχρηματοδοτήσει τα έξοδα όχι μόνο της ανάπτυξής του, αλλά εν μέρει και της πάγιας λειτουργίας του.